home-page

Evalueer mee

In de tweede helft van 2021 gingen we van start met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. Dit om een gedragen mobiliteitsplan te creëren dat rekening houdt met de evoluties en trends binnen de mobiliteit en zowel een visie op korte als op lange termijn (ca. 15 jaar) omvat.

Evoluties en trends

De visie van het mobiliteitsplan houdt rekening met de evoluties binnen de gemeente maar ook bovenlokale evoluties zoals “De werken aan de ring” spelen een cruciale rol. In het kader van de “werken aan de ring” worden momenteel verschillende scenario’s onderzocht voor het nieuwe ontwerp van het noordelijke deel van de Ring. Daarnaast zijn de herstellingswerken aan het viaduct van Vilvoorde van start gegaan in de zomer van 2023. Er zal dus op korte en lange termijn mogelijk een bijkomende verkeersdruk plaatsvinden op het lagergelegen wegennet ten gevolge van deze werken. 

De visie van het mobiliteitsplan onderschrijft ook de doelstellingen uit het regionaal mobiliteitsplan van de vervoerregio Vlaamse Rand. De vervoerregio Vlaamse Rand omvat 33 gemeenten die gelegen zijn aan de ruime rand rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het lokale mobiliteitsplan zullen verschillende van de regionale doelstellingen verder geconcretiseerd worden zodat er vanuit het lokale beleid zal bijgedragen worden aan deze regionale doelstellingen.

Doelstellingen via participatief traject

Via een burgerbevraging kregen we inzicht in de belangrijkste knelpunten, maar ook de positieve punten op 
het grondgebied van Grimbergen. Deze resultaten vormen de basis van het mobiliteitsplan en zitten rechtstreeks of onrechtstreeks verweven in het beleidsplan. Uit de burgerbevraging kwamen ook volgende 4 ambities naar voor waaraan het hele mobiliteitsplan werd opgehangen:   

  1. een (verkeers)leefbaar Grimbergen; 
  2. een bereikbaar Grimbergen; 
  3. een veilig Grimbergen; 
  4. een duurzaam parkeerbeleid. 

Na tal van informatiemomenten, participatietafels en stuurgroepen met verschillende belanghebbenden werd het nieuwe mobiliteitsplan goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 mei 2023. 

Tussentijdse evaluatie(s)

Het geheel van maatregelen dat in het mobiliteitsplan wordt opgenomen, dient om deze 4 hoofddoelstellingen te realiseren. Deze doelstellingen blijven dan ook behouden en dienen als de krijtlijnen waarbinnen doorgevoerde maatregelen geëvalueerd worden. Deze evaluatie zal gebeuren in verschillende fases waarbij we blijven bijsturen tot we onze doelstellingen bereikt hebben.

Aangezien de gemeente veel belang hecht aan de mening van zijn inwoners, wordt via dit participatieplatform de mogelijkheid geboden om gemotiveerde feedback te geven en zelf suggesties te formuleren per deelgebied zijnde:

Op basis van meldingen en metingen werden per deelgebied reeds enkele actuele thema's vermeld waarover feedback en suggesties kunnen gegeven worden.