home-page

Met een nieuw mobiliteitsplan naar een veiligere gemeente

In de tweede helft van 2021 gingen we van start met de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan. 

Uit een grootschalige enquête kwamen 4 ambities naar voor waaraan het hele mobiliteitsplan werd opgehangen:   

  1. een (verkeers)leefbaar Grimbergen; 
  2. een bereikbaar Grimbergen; 
  3. een veilig Grimbergen; 
  4. een duurzaam parkeerbeleid. 

Na tal van informatiemomenten, participatietafels en stuurgroepen met verschillende belanghebbenden werd het nieuwe mobiliteitsplan goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 mei 2023. 

Leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid

Een eerste kernpijler van het mobiliteitsplan is te zorgen voor leefbare wijken. Daarvoor werden verschillende maatregelen genomen, waaronder enkele zogenaamde 'harde knippen' op plaatsen waar we geen doorgaand verkeer of sluipverkeer meer wensen. Dit is bijvoorbeeld het geval in de Beukendreef, in de Treft nabij de Romeinsesteenweg, in de Oude Mechelsestraat en langs de Antwerpselaan. Auto's of vrachtwagens zullen via andere wegen of via de gewestwegen (dragende assen) moeten rijden. Daarnaast zijn er ook enkele doordacht uitgekozen éénrichtingsstraten voorzien. Deze initiatieven zullen de leefbaarheid van wijken, waarin tevens vele kinderen wonen, zichtbaar verhogen. Met deze ingrepen zal uiteraard ook de veiligheid in onze gemeente verbeteren, een tweede kernpijler van het plan. 

De zones 30 in zowel Grimbergen-centrum, Strombeek-Bever als Beigem worden sterk uitgebreid en worden deels ook fietszones. De dorpscentra worden zo vooral op maat van voetgangers en fietsers gemaakt. De ingrepen moeten anderen inspireren om zich ook vaker te voet of met de fiets te verplaatsen voor de beperkte afstanden. Dat strookt ook met de ambitie om onze inwoners nog meer te laten bewegen wanneer mogelijk. 

De bereikbaarheid van wijken, handelaars en attractiepolen zoals vrije tijdsinfrastructuur zal met dit plan alleen maar groter worden. Ter aanvulling zullen de acties uit het mobiliteitsplan aansluiting vinden bij de (her)aanleg en realisatie van verschillende belangrijke fietspaden (Kopenhagenplan), bijvoorbeeld op de Beigemsesteenweg en de Nieuwenroodsesteenweg. 

Duurzaam parkeerbeleid

In het centrum van Strombeek-Bever zal een zone van betalend parkeren worden ingevoerd, gecombineerd met blauwe zones en kortparkeerplaatsen. De gemeente zal eveneens werken met bewonerskaarten. Op het Gemeenteplein komt een ondergrondse (betalende) parking. Het plein zelf wordt een groen plein als verlengstuk van het Cultuurcentrum. In Grimbergen-centrum zal enkel met een blauwe zone en met bewonerskaarten worden gewerkt. De parking Ter Wilgen en Prinsenbos blijven gratis. 

Handhaving

De acties uit het mobiliteitsplan zullen pas succesvol zijn met een goede handhaving. Hierbij zal gewerkt worden met ANPR-trajectcontrole met bijkomende controles op zwaar vervoer. Zo zal er een trajectcontrole komen op de as Humbeeksesteenweg-Benedestraat-Kerkstraat-Achterstraat-Kruisstraat-Meerstraat-Beigemsesteenweg, in de Strombeeklinde, in de Molenstraat en in de de Merodestraat en Spaanse Lindebaan. Ter hoogte van de Verbrande Brug en de Westvaartdijk zal een cordon met slimme camera's worden geïnstalleerd. Enkel vrachtverkeer dat hier een bestemming heeft voor laden en lossen mag erdoor rijden. Deze maatregel zal het zwaar vervoer op het grondgebied van Humbeek sterk verminderen. Later kunnen bijkomende trajecten nog bekeken worden. 

Timing

De verschillende aanpassingen zullen stelselmatig worden doorgevoerd. Sommige zullen reeds vanaf de herfst zichtbaar zijn, anderen pas over een jaar. Actiepunten die grote infrastructurele werken vereisen, zullen op langere termijn worden gebudgetteerd en gerealiseerd. 

Informatie en evaluatie

Alle burgers ontvangen in de zomer een krantje in hun bus met de uitleg over het nieuwe mobiliteitsplan. Voor elke concrete uitvoering zal de burger op wijk- en straatniveau geïnformeerd en betrokken worden. Ook bij de evaluatie en eventuele bijsturingen zullen de burgers even intensief betrokken worden als bij de opmaak.  

Dit plan biedt een nieuwe visie op (lokale) mobiliteit in Grimbergen en zorgt voor heel wat concrete, belangrijke verbeteringen. Een mobiliteitsplan is echter nooit af en is dynamisch. Aanpassingen, evaluaties en bijsturingen zullen dus zeker aan de orde zijn waar nodig. 

Ontdek hier het nieuwe mobiliteitsplan