Participatietafels

Fase één van het mobiliteitsplan, de oriëntatiefase, werd afgerond. De bewonersenquête, die jullie massaal hebben ingevuld, was hierbij essentieel. Knelpunten werden blootgelegd, maar ook perspectieven kwamen in beeld. De uitgebreide resultaten van de enquête kan je hier raadplegen. 

Met de verzamelde info uit de oriëntatiefase leggen we de ambities voor het mobiliteitsplan vast. In fase twee, de synthesefase, werken we verschillende scenario's uit. Die scenario's koppelen we terug tijdens de participatieavonden.

Verloop participatieavond

Zo'n participatieavond licht eerst de belangrijke bevindingen uit de oriëntatiefase toe. Er wordt verduidelijkt hoe deze info werd gebruikt bij de opbouw van de scenario's. Vervolgens schetsen we het kader waarin de scenario's werden opgebouwd. Daarbij hoort een toelichting over de wegencategorisering van Grimbergen en hoe die zich verhoudt tot de regionale mobiliteitsplannen. Daarna wordt er dieper ingegaan op de verschillende scenario's waarbij we graag de input van onze inwoners krijgen over de sterktes en zwaktes per scenario. Met die info gaan we dan verder aan de slag om tot een gedragen voorkeursscenario te komen. 

Interesse?

De participatietafels gaan door op: 

  • Woensdag 15/06 om 20u: participatietafel Beigem/Humbeek (POC Beigem); 
  • Donderdag 16/06 om 20u: participatietafel Grimbergen (gemeentehuis Grimbergen); 
  • Dinsdag 21/06 om 20u: participatietafel Strombeek (feestzaal Den Douwe).

Inschrijven voor één van deze participatietafels kan via volgende link: 

Hopelijk tot dan!