Skip to main content
home-page

Participatietafels

Fase één van het mobiliteitsplan, de oriëntatiefase, werd afgerond. De bewonersenquête, die jullie massaal hebben ingevuld, was hierbij essentieel. Knelpunten werden blootgelegd, maar ook perspectieven kwamen in beeld. De uitgebreide resultaten van de enquête kan je hier raadplegen. 

Met de verzamelde info uit de oriëntatiefase legden we de ambities voor het mobiliteitsplan vast. In fase twee, de synthesefase, werkten we verschillende scenario's uit. Die scenario's koppelden we terug tijdens de participatieavonden.

Tijdens de participatieavonden lichtten we eerst de belangrijke bevindingen uit de oriëntatiefase toe. Er werd verduidelijkt hoe deze info werd gebruikt bij de opbouw van de scenario's. Vervolgens schetsten we het kader waarin de scenario's werden opgebouwd. Daarbij hoorde een toelichting over de wegencategorisering van Grimbergen en hoe die zich verhoudt tot de regionale mobiliteitsplannen. Daarna werd dieper ingegaan op de verschillende scenario's waarbij we graag de input van onze inwoners kregen over de sterktes en zwaktes per scenario. Met die info gingen we verder aan de slag om tot een gedragen voorkeursscenario te komen. 

De participatietafels gingen door op: 

  • Woensdag 15/06 om 20u: participatietafel Beigem/Humbeek (POC Beigem); 
  • Donderdag 16/06 om 20u: participatietafel Grimbergen (gemeentehuis Grimbergen); 
  • Dinsdag 21/06 om 20u: participatietafel Strombeek (feestzaal Den Douwe); 
  • Woensdag 29/06 om 20u: participatietafel Grimbergen (gemeentehuis Grimbergen).