Skip to main content
home-page

Burgerbevraging

De eerste fase, de oriëntatiefase, van het mobiliteitsplan is ondertussen afgerond. Tijdens deze fase hebben we een beter zicht gekregen op de knelpunten, maar ook op de kansen binnen de gemeente. De bewonersenquête, die massaal werd ingevuld, was hierbij essentieel.   

Resultaten enquête

Leefbaarheid

Leefbaarheid is zeer belanrgijk voor de respondenten. De hoogste prioriteit gaat voor de meeste respondenten naar 'verkeersveiligheid'. Meer dan de helft van de respondenten vindt het ook belangrijk dat voetgangers en fietsers op de eerste plaats komen in de woonkernen en centra. Slechts 1/4 van de respondenten vindt het belangrijk dat alle attractiepolen vlot bereikbaar zijn met de wagen. Meer inzetten op snelheidsverlaging, snelheidscontrole en het weren van zwaar verkeer zijn volgens het merendeel goede maatregelen.  Wat betreft investeringen in voetgangers- of fietsinfrastructuur gaat de voorkeur naar meer en betere fietspaden (en voetpaden) en pas nadien naar het investeren in fietsenstallingen. De knelpunten waar het meest melding van werd gemaakt zijn: weinig ruimte om te fietsen, verkeersdrukte en te hoge snelheid. 

Parkeren

Het overgrote deel van de respondenten vindt dat er voldoende parking is in het centrum van Grimbergen (83%). Deze overtuiging is minder groot voor het centrum van Strombeek-Bever (58%). Men is positief over het idee om te parkeren aan de rand van het centrum, mits de wandelafstand niet te ver is (ca. 500 m). De respondenten zijn ook voorstander van meer gebundeld parkeren en meer blauwe zones. Het verdwijnen van parking en meer betalend parkeren wordt echter niet toegejuicht. Wat betreft investeringen in parkeervoorzieningen (auto of fiets) gaat de voorkeur naar meer comfortabele fietsenstallingen. Ondanks de overtuiging dat er voldoende parking is in de centra, zijn de voornaamste parkeerproblematieken volgens de respondenten 'te hoge parkeerdruk', 'te weinig parking' en 'foutparkeren'. Deze knelpunten manifesteren zich grotendeels in de centra van Grimbergen en Strombeek en langsheen handelszaken. 

Circulatie

Het invoeren van de circulatiemaatregelen ten voordele van de verkeersleefbaarheid wordt duidelijk positief onthaald. Zo vinden de respondenten éénrichtingsstraten een goede maatregel, ondanks de kleine omrit die dit met zich zou meebrengen. Meer dan 2/3e wil graag meer autoluwe en/of autovrije plekken in de kernen. Toch blijft autobereikbaarheid een belangrijk aspect voor veel Grimbergenaren. Hieruit kunnen we afleiden dat de balans tussen leefbaarheid en bereikbaarheid van belang is voor de bewoners. 

 

De uitgebreide resultaten van de burgerbevraging kan u terugvinden in het rapport of de oriëntatienota hieronder: 

Resultaten burgerbevraging