Skip to main content
home-page

Samen naar een beter klimaat

Waarom een klimaatplan?

De gemeente Grimbergen engageert zich om de klimaatwijziging te helpen inperken door de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied terug te dringen. Dat wil de gemeente samen doen met inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen, landbouwers. Hiertoe heeft de gemeente dit duurzaam klimaat- en energieactieplan opgesteld. 

Een participatief traject

Omdat we dit als gemeente uiteraard niet alleen kunnen en dit een project is om met z'n allen aan te werken, werd een participatief traject opgestart.

Gedurende dit traject werden interne en externe stakeholders en experten gevraagd om input te geven rond mogelijke opportuniteiten. Zo werd een 'klimaatteam' in het leven geroepen waaraan de verschillende gemeentelijke diensten en beleidsmakers deelnamen. Daarnaast werden thematische werkgroepen georganiseerd rond de thema's 'gebouwen en hernieuwbare energie','mobiliteit' en 'adaptatie'. Hierop mochten wij externe partners en experts verwelkomen. Tot slot werd ook een klimaattafel georganiseerd waarop de hele gemeente werd uitgenodigd (bedrijven, organisaties, inwoners, middenveld, e.a.).

Nulmeting

Uit de nulmeting voor het jaar 2011 blijkt dat de gemeente Grimbergen een voetafdruk van 146.923 ton CO2 heeft. Dit is evenveel als wat een bos dat 3.81 keer zo groot is als de gemeente Grimbergen zou kunnen capteren. 

Actieplan

Met de maatregelen opgenomen in het plan wil de gemeente Grimbergen bijdragen tot een CO2-besparing van 59.748 ton CO2 of 40,7% van de uitstoot in 2011 tegen 2030. Om deze doelstelling te halen, wordt ingezet op zowel energiebesparing en -efficiëntie als hernieuwbare energie. 

Naast de CO2-reductie moeten ook maatregelen genomen worden om de negatieve effecten van de klimaatverandering zoveel mogelijk in te dijken. Deze acties en maatregelen zitten vervat in het adaptatieluik van het klimaatplan. 

Het klimaatplan Grimbergen 2021-2030 werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 november 2021. U kan het klimaatplan hier raadplegen.

De maatregelen uit het klimaatplan dragen ook bij aan de doelstellingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact.  

Meewerken aan acties uit het klimaatplan

Nu het klimaatplan klaar is, kunnen we starten met de uitvoering van de acties. De gemeente zal de acties uit het klimaatplan niet alleen kunnen uitvoeren. Naast de inspanningen van het gemeentebestuur zullen er ook inspanningen nodig zijn van inwoners, bedrijven, verenigingen, ....

Wil u ook actie ondernemen, maar weet u niet wat te doen? Neem dan zeker eens een kijkje bij 'Onderneem actie'!