Klimaatplan 2021-2030 goedgekeurd!

De gemeente Grimbergen engageert zich om de klimaatwijziging te helpen inperken door de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied terug te dringen. Hiertoe werd in samenwerking met de studiebureaus Zero Emission Solutions en Sumaqua een duurzaam klimaat- en energieactieplan opgemaakt voor de periode 2021-2030. Dit plan werd onlangs op de gemeenteraad goedgekeurd. 

Uit de nulmeting voor het jaar 2011 blijkt dat de gemeente Grimbergen een voetafdruk van 146.923 ton CO2 heeft. Dit is evenveel als wat een bos met een oppervlakte van 3.8 keer Grimbergen zou kunnen capteren. Om een betekenisvolle reductie mogelijk te maken, zullen zowel inspanningen van het gemeentebestuur nodig zijn als van inwoners, handelaars en bedrijven. Met de maatregelen opgenomen in het plan wil de gemeente bijdragen tot een CO2-besparing van 59.748 ton CO2 of 40.7% van de uitstoot in 2011 tegen 2030. Om deze doelstelling te behalen, zal worden ingezet op zowel energiebesparing als hernieuwbare energie.  Daarnaast moeten ook maatregelen genomen worden om de negatieve effecten van de klimaatverandering zoveel mogelijk in te dijken. 

Het klimaatplan kan hier geraadpleegd worden.